Po určitém mediálním klidu přinášíme opět dávku informací o průběhu přípravy výstavby sportovní haly v areálu Sokola Libčice nad Vltavou. Začátkem roku jsme připravili obsáhlou prezentaci záměru výstavby pro širokou veřejnost v místní Sokolovně, kde jsme sesbírali řadu podnětů. Mezi ty hlavní stále řadíme:

  • dopravní situaci a míru zastínění v okolí haly,
  • bezbariérový přístup na plochu a do jednotlivých pater haly,
  • efektivní využití celého objektu více sporty najednou.

V následujících několika týdnech jsme se také individuálně setkali se „sousedy“ budoucí haly. Byli jsme rádi, že diskuze byly věcné a konstruktivní. Všeobecně je sdílen pozitivní přístup k této akci, největším strašákem je pak samozřejmě právě dopravní situace v okolí haly a také vliv zastínění zejména v ulici Bratrská.

Dopravní situace

Ohledně dopravní situace jsme deklarovali snahu řešit vše společně s městem na úrovni změny dopravního značení – jednosměrné ulice, zákazy parkování, vyhrazené parkování pro residenty atd. Myslíme si, že vhodnou variantou zajistíme všeobecnou spokojenost.

Zastínění ulice Bratrská

V otázce zastínění haly jsme si nebyli tolik jisti, proto jsme si nechali zpracovat profesionální studii zastínění do ulice Bratrská. Výsledky nás mile překvapily a je možné konstatovat, že ke zhoršení situace určitě nedojde, naopak v případě odstranění vzrostlých kaštanů by se doba slunečního svitu mohla dokonce prodloužit.

Cílem studie bylo identifikovat okamžik, kdy na jaře stín přestává dopadat na pozemky v ulici Bratrská a kdy naopak na podzim již opět stín do pozemků zasahuje. Na obrázku je zachycen pohyb stínu v hodinových intervalech od 8 – 17 hodin. Jestliže na obrázku není uvedeno jinak, jedná se první den v daném měsíci.

V prvním kroku nás zajímala aktuální situace, tedy jak moc aktuálně stíní stávající budova Sokolovny. Nutno říci, že vysoké kaštany stíní ještě více než modelová situace se štítem Sokolovny.

Na obrázku níže je situace z poloviny března, kdy v odpoledních hodinách ještě dopadá stín na určité pozemky v ulici Bratrská. Od tohoto okamžiku již k zastínění nedochází.

Zastínění stávající budovou – březen

V dalších měsících je stín takřka nepatrný, což je vidět na obrázku zachycující situaci v červenci.

Zastínění stávající budovou – červenec

Ke změně situace dochází až začátkem října, kdy opět v pozdních odpoledních hodinách dopadá stín na určité pozemky.

Zastínění stávající budovou – říjen

Z výše uvedeného je možné konstatovat, že aktuálně má stínění reálný dopad na pozemky v ulici Bratrská pouze v období říjen – březen. Stejnou modelovou situaci jsme si chtěli ukázat i s novou halou.

Na obrázku níže je patrné, že kritickým okamžikem pro stínění je opět konec března, začátek dubna.

Zastínění halou – duben

Pro úplnost přikládáme obrázek také z letního období.

Zastínění halou – červenec

V podzimním období je situace téměř identická, zlom přichází opět na přelomu září a října.

Zastínění halou – říjen

Z výsledků studie je možné konstatovat, že situace zastínění stávající budovou a novou halou je téměř identická. Naopak dnes je zastínění pravděpodobně ještě vyšší, protože vzrostlé kaštany daleko přesahují štít stávající budovy. Na obrázku níže je možné vidět celou simulace v čase.

Zastínění halou – v průběhu roku

Bezbariérový přístup a další změny v plánech haly

Během veřejné prezentace jsme dostali několik dotazů ohledně bezbariérového přístupy do haly, na hrací plochu nebo do dalších pater, kde je umístěná regenerace nebo cvičební sál/posilovna. Jestliže připravujeme návrh haly na příštích 100 let je nutné tento aspekt brát vážně.

Z tohoto pohledu jsme udělali malé úpravy rozložení jednotlivých pater s cílem umístit do budovy výtah a dále jsme přidali plošinu pro bezbariérový přístup na hrací plochu. Tímto se také podařilo vyřešit čistý příchod sportovců na plochu zcela oddělený od tribuny pro diváky. Došlo také ke zvětšení technických místností, případných skladů nářadí a sportovních pomůcek, což sportovci také zcela jistě ocení.

Půdorys haly 1PP
Půdorys haly 1NP
Půdorys haly 2NP

Lezecká stěna a souběh dalších sportů

Hned od veřejné prezentace jsme úzce v kontaktu s Tomášem Lisým, který má velký zájem o začlenění lezecké stěny do projektu výstavby sportovní haly. Po několika osobních schůzkách, kde jsme si vyjasnili nutné parametry stěny, aby realizace „dávala smysl“ (výška min. 10 m, dopadová plocha atd.), jsme hledali nejvhodnější řešení jejího umístění.

První variantou bylo umístění přímo do prostoru velké haly. Na první pohled hezké řešení v sobě skýtá několik negativ – pravděpodobně nutnost navýšení výšky stropu, vytvoření dostatečné dopadové plochy a s tím spojené rozšíření haly, ideálně efektivní oddělení lezecké stěny od hrací plochy z důvodu velkých problémů s údržbou povrchu. Všechno dohromady znamená nemalé navýšení rozpočtu stavby, které si nemůžeme dovolit.

Z těchto důvodů se přikláníme k dalším dvěma možnostem a těmi jsou: a) umístění v rámci malé tělocvičny na podium, kde štítová stěna má dostatečnou výšku, b) venkovní box „přilepený“ na boční stěnu haly. Obě varianty budeme dále rozpracovávat a pevně věříme, že dojdeme k realizovatelnému kompromisu.

S lezeckou stěnou souvisí i souběh dalších sportů. V rámci úprav půdorysu budovy se zvětšil cvičební sál v suterénu na cca 90 m2. V takovém prostoru je možné již provozovat menší sporty a cvičení. Tímto by došlo zase k většímu uvolnění ve staré tělocvičně, kam by se mohla přesunout gymnastika z pódia. Škatulata batulata a možností je mnoho.

Další kroky

Období ladění a vylepšování záměru je za námi. Nyní konečně přistupujeme k prvnímu oficiálnímu kroku a v nejbližších dnech podáme žádost o územní řízení. V mezičase dále pokračují jednání s městem, kde se snažíme domluvit na konkrétních podmínkách spolupráce, kdy město převezme roli investora. O těchto krocích budeme zcela jistě podrobněji informovat, jakmile budeme mít konkrétní dohody na stole.