Provozovatel: TJ Sokol Libčice nad Vltavou
Sídlo: náměstí Svobody 249, Libčice nad Vltavou,  IČ: 00663832
info@sokollibcice.czwww.sokollibcice.cz

Využívání cvičiště

 1. Zřizovatelem workoutového cvičiště je: TJ Sokol Libčice nad Vltavou.
 2. Workoutové cvičiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost  k posilování celého těla. Cvičiště je určeno pro osoby tělesné výšky 1.400 mm a více. Workoutové cvičiště není určeno pro děti bez doprovodu a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Osoby menší než 1.400 mm musí cvičit pouze s dopomocí dohlížející osoby. Uživatel nesmí nikdy cvičit na cvičišti sám. Uživatelem workoutového cvičiště může být jednotlivec s doprovodem nebo skupina, která splní podmínky tohoto návodu. Je zakázáno lezení a chůze po konstrukci cvičiště!!!
 3. Uživatelem workoutového cvičiště může být jednotlivec nebo skupina, která splní podmínky tohoto provozního řádu.
 4. Uživatel workoutového cvičiště je povinen dodržovat bezpečnostní předpisy a předpisy o ochraně majetku.

Správce workoutového cvičiště

 1. V případě zjištění porušení provozního řádu cvičiště je správce oprávněn zkontrolovat cvičící na workoutovém  cvičišti, má právo je z cvičiště vykázat či nařídit opatření, které zjednají okamžitou nápravu.

Provoz a správa workoutového cvičiště

 1. Za plynulý provoz víceúčelového cvičiště  odpovídá pověřený správce areálu.
 2. Provozní doba víceúčelového cvičiště:
  1. od 1.4. do 31.10. – 7.00 – 21.00 hodin
  2. od 1.11. do 31.3. – 8.00 – 18.00 hodin
 3. Jiná provozní doba pouze po dohodě s provozovatelem.
 4. Zařízení lze užívat pouze za vhodných klimatických a světelných podmínek. V případě nepříznivých meteorologických podmínek pro provoz workoutového cvičiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz.
 5. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci cvičiště.

Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. V areálu workoutového cvičiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování plochy.
 2. V této souvislosti zde platí

– zákaz kouření

– zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená

– zákaz vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem, apod.   Vhodná obuv je sportovní obuv s hladkou podrážkou bez vroubkování.

– zákaz volného pohybu zvířat

– zákaz manipulace s ostrými předměty

– zákaz lezení a chůze po konstrukci cvičiště

– nosná konstrukce a prvky určené pro cvičení mají zinkovaný povrch a nerezové hrazdy

– z důvodu bezpečnosti je na každém cvičišti dovoleno cvičení pouze jedné osoby

– maximální hmotnost cvičící osoby je 120kg včetně zavěšeného závaží cvičícího

– zákaz vstupu dětem do 15-ti let bez doprovodu

– zákaz vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu

– zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení cvičiště mimo stanovená místa

– zákaz konzumace alkoholických nápojů

– zákaz vstupu podnapilým osobám a osobám pod vlivem omamných látek

 1. Pro všechny uživatele platí, že před nástupem na workoutové cvičiště se dostatečně seznámí s tímto provozním řádem a budou bezpodmínečně dodržovat provozní dobu.
 2. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na plochu workoutového cvičiště pouze cvičícím osobám.
 3. Uživatel cvičiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.

Důležitá telefonní čísla

 1. Tísňové volání : 112
 2. Hasiči : 150
 3. Policie ČR : 158
 4. Záchranná služba : 155

Všeobecné pokyny

 1. Na osoby, které poškozují zařízení hřiště nebo ohrožují návštěvníky, mohou návštěvníci upozornit kteréhokoliv člena výboru Sokola. V případě porušení tohoto provozního řádu může  být uživatel vykázán z areálu a podle okolností může být jeho chování i předmětem přestupkového řízení, případně předmětem šetření Policie ČR.
 2. Tento provozní řád je závazný pro všechny návštěvníky areálu a nabývá platnosti dnem účinnosti.
 1. Provozovatel hřiště, TJ Sokol Libčice, nenese odpovědnost za případné ztráty odložených věcí v areálu dětského hřiště.

Schváleno usnesením  výborem TJ Sokola Libčice dne 7. 4. 2019.