Provozovatel: TJ Sokol Libčice nad Vltavou
Sídlo: náměstí Svobody 249, Libčice nad Vltavou,  IČ: 00663832
info@sokollibcice.cz, www.sokollibcice.cz

TJ Sokol Libčice (dále jen „vlastník“) jako vlastník objektu sokolovny a movitého majetku v něm umístěného, vydává v zájmu zabezpečení řádné správy a ochrany majetku i podmínek pro provádění sportovní činnosti v tomto zařízení následující provozní řád.

Základní ustanovení

 1. Provozní řád se vztahuje na všechny uživatele sokolovny a jejího příslušenství, a to včetně návštěvníků a diváků. Provozní řád tvoří nedílnou součást všech nájemních smluv uzavíraných s jednotlivými uživateli objektu.
 2. Pokud užívá sokolovnu právnická osoba, za dodržování provozního řádu zodpovídá vždy statutární zástupce uživatele, který je povinen učinit příslušná interní opatření k jeho dodržování ve své organizaci.
 3. Návštěvníci a diváci vyjadřují svůj souhlas s dodržováním tohoto provozního řádu konkludentně – vstupem do objektu sokolovny.
 4. Vedoucím cvičební hodiny smí být pouze osoba starší 18-let věku.
 5. V důsledku zjištěných výkyvů v kvalitě vody nedoporučujeme používat  vodu tekoucí z kohoutků na WC i ve sprchách na pití. Nápoje ke konzumování je nutné si přinést s sebou.

Vstup do objektu

 1. Vstup do objektu je povolen pouze oprávněným osobám, členům právnických osob, které mají uzavřenu platnou nájemní smlouvu s vlastníkem a žákům ZŠ Libčice nad Vltavou výhradně s pedagogickým dozorem, a to jen v době dle stanovaného a schváleného rozvrhu cvičebních hodin. Se souhlasem těchto organizací mohou do objektu vstupovat i účastníci jimi pořádaných akcí v tělocvičně; za tyto osoby a jejich jednání pak nese odpovědnost taková organizace jako za své členy.
 2. K maximálnímu a hospodárnému využití objektu v průběhu celého dne je zpracován vlastníkem objektu pro každý školní rok přesný rozvrh cvičebních hodin, který je pro všechny uživatele závazný.

Čistota a pořádek v objektu

 1. V objektu je vlastníkem zajištěn pravidelný úklid.
 2. Je povinností každého uživatele objektu v maximální míře přispět k udržování čistoty a pořádku ve všech prostorách objektu i okolí. Za kontrolu čistoty a pořádku po skončení cvičební hodiny zodpovídá vedoucí – cvičitel, trenér nebo pedagog.
 3. Ve všech prostorách sokolovny, kromě hostince, je zakázáno kouření, donášení jídla a nápojů ve skle, znečišťování podlahy žvýkačkami, pliváním, odhazováním předmětů apod.
 4. Vstup do sálu tělocvičny a nářaďovny je povolen zásadně po přezutí v čisté sálové obuvi.  Zakazuje se používat sportovní obuv opatřenou kolíky nebo zanechávající na podlaze rýhy nebo skvrny.
 5. Za správné přezutí všech účastníků cvičení odpovídá cvičitel, trenér nebo příslušný pedagog.
 6. V průběhu cvičení musejí být vchodové dveře uzamčeny, aby nebyl možný nekontrolovatelný vstup do objektu.

Provoz sokolovny

 1. Veškeré přesuny nářadí se provádějí pouze podle pokynů cvičitele, trenéra nebo pedagoga. Po skončení cvičení, tréninku nebo vyučovací hodiny musí být nářadí vráceno na původní stanoviště (viz schéma v provozním  deníku). Je zakázáno přesunovat nářadí z jeviště na sál a naopak.
 2. Jakákoliv sportovní činnost je povolena pouze v sálu tělocvičny a jeviště. Je zakázáno házení míči mimo tyto prostory. (zákaz házení míčů po chodbách, v šatnách, do oken apod.).
 3. V sále je povoleno hrát kopanou, házenou, košíkovou, vybíjenou, tenis a badminton. Kopanou a házenou při střelbě na branky pouze s měkčeným  míčem,
 4. Druh používaného nářadí určují cvičitelé, trenéři nebo pedagogové, kteří rovněž vydávají drobné cvičební nářadí (míče, švihadla apod.). Toto drobné náčiní musí být čisté, aby nedocházelo ke znečištění tělocvičny. K ukládání drobného cvičebního nářadí slouží přidělené uzamykatelné skříňky nebo vyhrazený prostor pod jevištěm.
 5. Sportovní nářadí, zařízení a vybavení tělocvičny je využíváno jen způsobem a k účelu, ke kterému je určeno a konstrukčně uzpůsobeno. Např. je zakázáno houpání se na kruzích, zavěšeném laně pro šplh apod. Za dodržování správného využívání sportovního nářadí je zodpovědný  cvičitel, trenér nebo pedagog.
 6. Po skončení hodiny cvičitel, trenér nebo pedagog zajistí úklid nářadí na stanovená místa, počká na odchod cvičenců a uzamkne sokolovnu.
 7. Osvětlení tělocvičny ovládají pouze cvičitelé, trenéři nebo pedagogové, kteří rovněž určují potřebnou intenzitu osvětlení. Před odchodem musí být všechna světla v tělocvičně i v přilehlých místnostech zhasnuta.
 8. Otevírání oken k větrání provádějí pouze cvičitelé, trenéři nebo pedagogové. Ti rovněž před odchodem ze sokolovny zkontrolují, zda jsou všechna okna uzavřena, a to včetně oken v přilehlých místnostech.
 9. Jakékoliv škody na zařízení sokolovny jsou cvičitelé, trenéři a pedagogové povinni zapsat do Provozního deníku (čl. VI. Provozního řádu), popřípadě nahlásit správci tělocvičny.
 10. Regulaci topení v celém objektu provádí výhradně správce sokolovny.

Provozní deník

 1. Provozní deník sokolovny je umístěn na stěně v předsálí tělocvičny slouží k vedení přehledu o užívání sokolovny a k zaznamenávání závad na vybavení za účelem jejich odstranění a případně odhalení viníka.
 2. Správce na základě Provozního deníku odstraňuje vzniklé závady a hlásí vlastníku objektu jejich viníky.
 3. Každý uživatel prostřednictvím cvičitele, trenéra nebo pedagoga je povinen po příchodu do objektu zapsat do deníku datum, označení uživatele, jméno odpovědné osoby, čas příchodu, závady v sokolovně při příchodu, čas odchodu, závady v sokolovně při odchodu. Zaznamenávají se veškeré závady na objektu a zařízení sokolovny včetně sprch, sociálního zázemí a nářadí. Nezapsání předepsaných skutečností do provozního deníku je důvodem k okamžitému odstoupení vlastníka od nájemní smlouvy nebo vyřazení skupiny z rozvrhu cvičebních hodin..
 4. Každý uživatel zodpovídá v plném rozsahu za závady, které po něm budou zjištěny jiným uživatelem a nebudou zapsány v Provozním deníku a je povinen je odstranit na vlastní náklady nebo odstranění uhradit do tří dnů od výzvy vlastníka.

Prevence proti úrazům a škodám

 1. Všichni návštěvníci jsou povinni se chovat v celém objektu tak, aby neohrožovali své zdraví a zdraví jiných osob a současně aby nedocházelo ke škodám na majetku..
 2. Vlastník objektu neodpovídá za úrazy způsobené v sokolovně a za důsledky vyplývající z porušování pravidel bezpečnosti.
 3. Všichni cvičitelé, trenéři a pedagogický dozor musí být řádně vyškolení o zásadách první pomoci, kterou jsou v případě potřeby povinni poskytnout. K ošetření zranění slouží zdravotní skříňka, která je umístěna na stěně v předsálí a je cvičitelům, trenérům a pedagogickému dozoru přístupná. Použití zdravotní skříňky musí odpovědná osoba poznamenat v provozním deníku.
 4. K závažnému zranění je nutno přivolat lékaře.

Odpovědnost za škodu

 1. Každý odpovídá vlastníku za škodu, kterou způsobil svým jednáním. Odpovědnost za škodu se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.
 2. Za škodu na věcech vnesených a odložených uživateli odpovídá nájemce – provozovatel či pořadatel sportovní akce.

Závěrečná ustanovení

 1. V ostatním se práva a povinnosti uživatelů řídí právním řádem České republiky.
 2. Tento provozní řád musí být vyvěšen viditelně při vstupu do tělocvičny.
 3. Provozní řád vstupuje v platnost dne 1. 2. 2013
 4. Schváleno výborem TJ Sokola Libčice dne 21. 1. 2013