Minulý týden ve čtvrtek 31. ledna 2019 proběhla veřejná prezentace projektu výstavby sportovní haly v Libčicích nad Vltavou. Cílem prezentace bylo informovat veřejnost a všechny zainteresované subjekty v Libčicích o aktuálním stavu projektu. S ohledem na důležitost a náročnost sportovního projektu jsme uvítali, že se setkání zúčastnili nejen zastupitelé města, členové Sokola, ale i zástupci veřejnosti, a mohli jsme tak prodiskutovat různé pohledy a názory.

V následujících řádcích bych rád v kostce okomentoval hlavní body prezentace.

Aktuální stav

S ohledem na složitost podobných staveb je potřeba zmínit, že nás čeká ještě dlouhá cesta. V minulém roce byla zpracována studie obsahující potřebné podklady k věcné diskuzi s městem . V tomto roce pokračujeme v přípravě projektové dokumentace, konkrétně se vstupy pro územní řízení. Z pohledu celého projektu jsme stále poměrně na začátku a hlavní část dokumentace nás teprve čeká. Na základě stavebního projektu je pak možné žádat o granty a dotace. V ideálním případě letos dokončíme projektovou dokumentaci a v roce 2020 plánujeme poprvé žádat o dotaci na realizaci tohoto projektu.

Je hala potřeba?

Jako zcela zásadní zjištění z prezentace provažuji změnu postoje veřejnosti k možné výstavbě sportovní haly. Již se nebavíme o tom, zda je hala potřeba, ale diskuze se posunula do roviny hledání vhodného místa. Nedostatečná kapacita tělocvičny již omezuje všechny sportovce v Libčicích a je vůle tuto situaci změnit.

Kde halu postavit?

Alfou a omegou celé prezentace a následné diskuze se stalo umístění haly. Za Sokol jsme uvedli argumenty, které nás vedou k myšlence vybudovat sportovní halu v areálu Sokola. Jedná se především o následující body:

 • Prvním a důležitým argumentem je pozemek, který má Sokol k dipozici. Jiným vhodným pozemkem Sokol nedisponuje, a proto ani nemá mandát a hlavně finance na zpracovávání studií pro jiné lokality.
 • Jako strategické rozhodnutí vnímáme propojení současné tělocvičny a nové haly. Jde především o ekonomický a sportovní aspekt.
  • Ze sportovního hlediska nám dává největší smysl udržet celistvost halových sportů na jednom místě. Skvěle pak zafunguje doplnění menšího sálu (stávající tělocvičny) pro menší sporty a velké haly pro sporty vyžadující dostatečný prostor. I menší sporty taktéž využijí potenciálu haly při významných turnajích, soutěžích nebo závodech. Přemisťování nářadí a cvičebních pomůcek pak hraje zcela zásadní roli.
  • Neméně důležitá je i otázka ekonomická. Nedokážeme si zcela představit situaci, kdy město musí podporovat provoz stávajícího objektu Sokola a zároveň zajišťovat provoz nové multifunkční haly s nemalými ročními náklady. V rámci výstavby nové haly by se tak provedla kompletní rekonstrukce sportovního zázemí (šatny, sociální zařízení atd.), které je aktuálně ve stavu, kdy si dříve nebo později, spíše dříve, vyžádá tak jako tak investice v řádu jednotek milionů korun.
 • Myšlenka indoor (zimních) sportů v areálu Sokola a outdoor (letních) sportů v areálu koupaliště nám přijde vhodná a dává nám smysl.

Co chceme stavět?

Rádi bychom realizovali projekt multifunkční sportovní haly. Jsme si vědomi skutečnosti, že další sportovní zařízení v podobném rozsahu se v Libčicích v blízkém časovém horizontu stavět nebude, proto chceme postavit halu dostatečně velkou s adekvátním zázemím. Níže jsou uvedeny základní parametry:

 • Rozměry haly pro všechny halové sporty s ohledem na ekonomiku stavby. S hřištěm o rozměrech 20 x 40 m a světlou výškou stropu 7 m je možné v hale provozovat všechny prostorově náročnější sporty jako je házená, sálová kopaná, basketbal nebo volejbal. U volejbalu je pro mezinárodní utkání předepsaná výška 12,5 m. Nicméně každý metr výšky znamená nemalé náklady, proto volíme kompromis s výhledem na užití tohoto sportu a potenciálu vrcholových soutěží v Libčicích.
 • 8 místností sloužících jako zázemí pro oddíly jak už v podobě šaten, nebo případných kluboven.
 • Posilovna
 • Regenerační zařízení zahrnující saunu, masážní místnost, studený bazének a odpočívárnu.
 • Užitný prostor pro uschování sportovních pomůcek a nářadí.
 • Nezbytné technické zázemí – vytápění, vzduchotechnika atd.

Jak bude stavba vypadat?

V rámci prezentace jsme se snažili připravit konkrétní vizualizace pro lepší představu o celkové koncepci stavby. Důležité je zmínit, že samotná hala bude cca 1,5 m zapuštěna do země. Budova svou výškou nepřesahuje okolní zástavbu. Hlavní vchod do areálu je plánován z ulice Bratrská (obnova původního schodiště), kde bude zřízen přístupový chodník. Samotné prostranství před halou zahrnuje stávající venkovní zahrádku hostince a vhodnou výsadbu zeleně v kombinaci s lavičkami. Do prostoru by bylo možné vhodně umístit i malé mobilní pódium pro potřeby koncertů a jiných kulturních akcí. Jeden obrázek řekne více než 1000 slov, proto níže přikládáme zmíněné vizualizace.

A kolik to bude stát?

Z výše uvedených parametrů haly je zřejmé, že se pohybujeme v řádu desítek milionů korun. Dle aktuální kalkulace rozpočet atakuje hranici 100 milionů Kč. Z těchto důvodů není možné, aby se Sokol stal samostatným investorem projektu. Spolupráce s městem je klíčovým faktorem zajišťující úspěch celé akce. Mimo prvotní investice je nutné dále počítat s pravidelnými provozními náklady, které se dle odhadu mohou pohybovat na úrovni cca 1 mil. Kč ročně. Strategické partnerství s městem je tak nutné vytvořit dlouhodobě.

Finanční stránka věci nepřináší jen náklady, ale také určitý potenciál, který je možné využít. Je realitou, že podobná hala v lokalitě Praha – západ chybí. Počítáme se zájmem nejen sportovních oddílů a občanů z Libčic, ale také z blízkého okolí. Při správném nastavení cenové politiky lze plnit rozpočet s ročními příjmy v řádu stovek tisíc korun.

Kdo bude investorem?

Jak již bylo zmíněno, spolupráce s městem je nezbytnou podmínkou k úspěšné realizaci projektu. Svým způsobem se jedná o spojité nádoby – Sokol Libčice jako garant sportovního vyžití, členské základny a nositelem sportovní tradice, a město Libčice jako strategický partner v oblasti financování, provozu a rozvoje města. Nezapomínáme ani na Českou obec sokolskou, která disponuje právy na nakládání s majetkem jednoty. V této oblasti jsme již podnikli potřebné kroky a na společné schůzce byl potvrzen zájem všech tří stran participovat na projektu.

Celá realizace pravděpodobně nebude možná bez úspěšné žádosti o grant. Dotačních titulů je celá řada a bude záviset na čase, kdy daný titul bude právě vypsán. Obvykle se počítá s 20 – 40% spoluúčasti, proto je nutné brát na zřetel, že se jedná o městskou investici v řádu 20 – 40 mil. Kč.

Co na to veřejnost?

Jak již jsem zmínil v úvodu, je potěšující, že veřejnost projekt vítá a vnímá jeho důležitost pro rozvoj Libčic. Asi největším otazníkem bylo umístění stavby, kde se nejčastěji skloňovala lokalita koupaliště. Pevně věřím, že se přímo v rámci diskuze po prezentaci podařilo vyjasnit hlavní důvody pro a proti výstavbě na zmíněných lokalitách. Rád bych zde uvedl několik dalších podnětů, které si zaslouží komentář.

Lezecká stěna a využívání haly více oddíly současně

Jedná se o dobrý nápad, který má určitě své místo v projektu. Aktuálně jsme v kontaktu s autorem myšlenky a připravujeme parametry realizace. Určitě tato varianta bude zapracována včetně možnosti rozdělení haly do sekcí (oddělené např. závěsem) tak, aby bylo možné halu využívat více oddíly najednou.

Ubytovací kapacity

Námět týkající se zřízení ubytování v kapacitě cca 30 lůžek + nabídka ubytování 1-2 malých bytů pro zaměstnance sportovního zařízení. Opět se jedná o dobrou myšlenku a především ubytování za účelem pořádání sportovního soustředění bylo zvažováno. Nakonec jsme od něj ustoupili a to ze zcela pragmatických důvodů. Rozpočet akce není neomezený a již nyní pravděpodobně dosahujeme limitu prostředků města, které bude ochotno do akce investovat. Z tohoto pohledu jsme se rozhodli prioritně řešit sportovní část a „nedrobit“ finanční prostředky do více oblastí. Sportovní část pro nás zůstává číslem jedna.

Designové a funkční úpravy stavby

Jednou z diskutovaných oblastí je vzhled haly. S architekty jsme se drželi jednoduchého a konzervativního řešení, které přináší především ekonomické výhody. Větší prosvětlení haly denním světlem se může zdát jako užitečné, ale z praxe přináší spíše starosti především sportovcům, kterým z oken svítí do očí nebo slunce na hrací ploše vytváří obrazce. Nicméně jsme připraveni o celkovém vzhledu budovy dále diskutovat.

Dalším bodem diskuze byla energetická náročnost stavby. Je známa následující úměra: nízkoenergetická stavba přináší vyšší náklady na pořízení a následný provoz by měl být již levnější než u standardní stavby, kdy jsou počáteční náklady nižší, ale provoz vyjde dráže. Dle doporučení architektů je návratnost prvotní investice minimálně diskutabilní, každopádně by mohla být zajímavá z pohledu města a nižších provozních nákladů. Vše závisí na parametrech získané dotace a jsme opět připraveni tuto problematiku ve správný čas řešit.

Bezbariérový přístup

V rámci návrhu byl i jeden z požadavků na bezbariérový přístup. S určitými kompromisy se podařilo zajistit následující řešení:

 • bezbariérový vstup do haly (podlaží přízemí) odkud je přímý vstup do hlediště, sociálního zázemí, šaten,
 • bezbariérový vstup přímo na hrací plochu.

Správně byla položena otázka ohledně přístupu do 1. patra do regenerační jednotky a přesunu z přízemí ke snížené hrací ploše. Přístup na hrací plochu bude možné řešit nájezdovou rampou. Přístup do 1. patra je větší oříšek a existuje asi několik řešení. Vybudování výtahu, který znamená nezanedbatelné navýšení rozpočtu, nebo přemístění regenerační jednotky do přízemí. Jedná se o relevantní otázky a budeme se nimi ještě zabývat.

A co dál?

Výstavba sportovní haly v Libčicích je komplexní projekt, který pravděpodobně přesáhne několik volebních období a bude sloužit i budoucím generacím. Právě proto bychom chtěli dospět k všeobecnému konsensu se všemi výhodami, nevýhodami a kompromisy. Je nutné si uvědomit, že každé řešení má svá ale, a proto si vážíme věcných a konstruktivních komentářů a rad.

Rádi bychom v nejbližších dnech společně s městem a všemi zainteresovanými subjekty sestavili pracovní skupinu, která již bude realizovat jednu preferovanou variantu výstavby sportovní haly v Libčicích. Těšíme se na budoucí spolupráci. S chutí do toho, půl je hotovo 🙂