Ve středu 27. března se konala valná hromada TJ Sokol Libčice nad Vltavou. Jednalo se o volební valnou hromadu, členové se tedy určili nové zástupce ve vedení jednoty. Dříve než se dostaneme k samotným informacím z valné hromady, myslím, že se hodí si udělat malé hodnocení uplynulých 3 let (2016-2019) končícího výboru.

Celé vyhodnocení bych rád strukturoval do několika základních oblastí:

Členská základna

Pozitivním trendem posledních let je rostoucí členská základna od roku 2016. Po několika letech stagnace jsme opět překonali hranici 200 členů.

Z následujícího grafu je patrné, že členská základna je tvořena převážně muži. Nicméně poslední rok nasvědčuje měnícímu se trendu. Počet žen stoupl na 1/3 celkového počtu a uvidíme, zda se podíl mužů a žen v dalších letech ještě více vyrovná.

V Sokole se systematicky zaměřujeme na práci s mládeží, proto nás velmi zajímal vývoj počtu dětí v jednotě. Považujeme za velký úspěch, že se v posledních letech nastartoval mládežnický boom. Na začátku roku 2019 je podíl mládeže a dospělých prakticky vyrovnaný.

Když opustíme celkové statistiky za jednotu, můžeme podrobněji prozkoumat statistiky jednotlivých oddílů. Na následujícím grafu je zachycen vývoj počtu členů v oddílech. Je patrné, že nejpočetnějšími oddíly jsou odbory všestrannosti a oddíl házené. Velké výkyvy v počtu členů právě všestrannosti jsou dány neúplnou statistikou za tyto odbory v letech 2009-2014, kdy byla členská evidence pro všestrannost společná.

Velmi nás také zajímalo věkové složení oddílů. S mládeží se v posledních letech daří pracovat především v oddíle házené, kde je patrné markantní snížení věkového průměru v poslední tříletce, dále se dlouhodobě s mládeží daří všestrannosti a poslední rok dva startuje systematickou práci s dětmi i oddíl stolního tenisu.

Spojitou nádobou s průměrným věkem je i počet mládeže v oddíle. Následující graf potvrzuje výše popsané trendy v jednotlivých oddílech. Baby boom zažívá odbor všestrannosti mužů a oddíl házené.

Do třetice všeho dobrého vše podtrhuje následující graf s celkovým počtem mládeže v jednotě. Je patrné, že uplynulé funkční období výboru se z tohoto pohledu vydařilo.

Vcelku zajímavým pohledem na mládež je její věková struktura. Velmi dobře se pracuje s dětmi v rámci nástupu do školní docházky. Problematickou skupinou je naopak dospívající mládež, kterou zatím nedokážeme přilákat a Sokol pro ni není dostatečně atraktivní.

Poslední graf v části členské základny ukazuje míru fluktuace členů v jednotě. Zjednodušeně graf ukazuje procento členů, kteří jsou v daném roce nově zapsáni do Sokola. Realitou tedy je, že v posledním roce až 1/3 členů je nových oproti předchozímu roku. Měli bychom tak zapracovat nejen na náboru nových členů, ale také na udržení těch stávajících.

Webové stránky a sociální sítě

Velmi krátce bych se chtěl zmínit o webu libčického Sokola. Jedná se o primární informační kanál naší jednoty, a proto jsme se chtěli také podívat na jeho návštěvnost. Web byl spuštěn v květnu 2016.

Od spuštění do konce roku 2018 jsme zaznamenali téměř 15 000 návštěv, během kterých bylo zobrazeno více než 34 000 stránek. V jednotlivých měsících tak evidujeme řádově stovky návštěv a až tisíc zobrazených stránek.

K propagaci publikovaných informací využíváme sociální sítě v čele s Facebookem, který tvoří nemalé procentu vstupních odkazů na web. Budeme rádi, když se stanete odběrateli novinek Sokola na Facebooku.

Pro fajnšmekry také sdílíme informace na sociální síti Twitter.

Celkově vnímáme sdílení informací za velmi důležité, proto se budeme nadále snažit web rozvíjet a rádi uvítáme náměty na jeho vylepšení nebo doplnění chybějících informací.

Finanční situace

Sokol Libčice jako pobočný spolek ze své podstaty fungování negeneruje žádný zisk. Z tohoto pohledu je čistě závislý na výběru členských příspěvků a především na grantech, dotacích a darech. V následujících řádcích bych rád shrnul externí finanční zdroje jednoty.

Je všeobecně známo, že nejdůležitějším partnerem Sokola je město Libčice. Město Libčice každoročně přispívá nemalou částkou na provoz a údržbu sokolovny. Za tuto podporu městu samozřejmě patří obrovské poděkování. V okamžiku, kdy ale chceme realizovat některé investiční akce, řekněme nad rámec běžné údržby, musíme hledat finanční zdroje také jinde. Obracíme se pak logicky na ústředí ČOS, Středočeský kraj a MŠMT.

Na následujícím grafu je patrné, kolik finančních prostředků se v jednotlivých letech podařilo získat do sokolské kasy. Jedná se o prostředky určené pro celou jednotu, nejsou zde zahrnuty dotace a granty vyjednané na přímo oddíly, tedy peníze, které si oddíly sami „sehnaly“.

Následující graf ukazuje rozdělení finančních prostředků od zmíněných subjektů. Je patrné, že město Libčice je strategickým partnerem. Je ale nadmíru pozitivní, že se v posledních letech daří čerpat také peníze především na úrovni kraje a MŠMT. Naopak je velmi demotivující trend, kdy jako Sokol získáváme velmi málo prostředků z mateřského ústředí ČOS, kam každoročně odvádíme nemalé členské příspěvky.

Investice a údržba

V poslední části hodnocení bych se rád zmínil o investičních a údržbářských akcí za poslední 3 roky. Vždy na začátku roku probíhá prioritizace všech evidovaných akcí. S ohledem na finanční náročnost jsou vybrány ty nejdůležitější. Základem jsou nejrůznější revize, provozní a údržbářské opravy. Následně se bavíme o možnostech vylepšení celého areálu.

Z grafu níže můžeme vyčíst, že každý rok realizujeme cca 10 – 20 akcí za celkovou částku okolo 400 tisíc Kč.

Mezi ty nejvýznamnější akce posledních let je možné zařadit:

  • 2016 – vybudování gymnastického areálu na koupališti
  • 2017 – rekonstrukce hostince + WC
  • 2018 – nová podlaha na zahrádce u hostince
  • 2018/2019 – revitalizace předzahrádky – dětské a workout hřiště

Informace z valné hromady

Nejočekávanějším výstupem z valné hromady bylo zvolení nových zástupců do vedení libčického Sokola.

Nebylo překvapením, že staronovým starostou se stal Josef Nováček a místostarostou a jednatelem v jedné osobě Tomáš Hykeš (jednalo se o jediné kandidáty na tyto pozice).

Pozici náčelníka a náčelnice obhájila Jana Kejmarová, respektive Karel Janda. Valná hromada jen brala na vědomí zvolení těchto osob v rámci jednotlivých odborů všestrannosti.

Do pětičlenného výboru byli nově zvoleni Hannah Bartíková, Vratislav Vorel, oba ze všestrannosti mužů, a Jan Spiegel z oddílu stolního tenisu. Své pozice ve výboru obhájili František Novotný z oddílu boxu a Petr Česák za házenou. Kontakt na všechny uvedené členy je zde.

V rámci programu valné hromady byly přednesy zprávy o činnosti jednotlivých oddílů, zpráva o hospodaření od starosty jednoty a zpráva kontrolní komise.

V usnesení se pak objevily úkoly na nově sestavený výbor, mezi ty nejdůležitější patří:

  • pokračování v přípravě výstavby sportovní haly
  • zaměření na další nábor nových členů, především z řad mládeže

Jedno období bylo uzavřeno a můžeme se společně těšit, co libčickému Sokolu přinese další volební tříletka.

Sportu zdar!